روش سالکس Salex

روش salex c

کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام درفرآیند تصفیه نمک با روش سالکس ( SALEX )

نمک های سولفات يکی از ناخالصی های موجود در نمک طعام هستند كه بر كيفيت و طعم آن اثر می گذارند. فرآيند سالکس (SALEX)  که از روش های تصفيه سنگ نمک است كه در آن از آب نمک اشباع برای شستشو و حذف ناخالصی های نمک طعام استفاده می شود. در اين مطالعه پارامترهای موثر در كاهش مقدار آلودگی نمک های سولفات از نمک طعام، در روش سالکس، بررسی شده است. ابتدا آزمايش هايی روی پارامترهای اندازه ی  ذره های نمک، زمان شستشو، نسبیت حلال به وزن نمک و سختی كلسيم كربنات در آب نمک اشباع، انجام شده است. سپس اثرهای پارامترهای بالا به طور هم زمان و با مقدارهای تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با كمک روش های آماری داده های به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همين طور با كمک آناليز واريانس فاكتوريال اثرهای اصلی و متقابل پارامترها در محدوده مورد مطالعه بررسی شده است. در نهايت تجزيه و تحليل داده ها نشان داده است كه می توان با بهينه كردن پارامترهای بالا به حداكثر حذف سولفات در نمک طعام دست يافت. بهترين حالت خرد کردن ذره ها تا ۰/۲۵ میلی متر و شستشوی آنها با آب نمک اشباع در زمان ۱۰ دقیقه و با نسبت حلال ۱۰ به ۱ حجمی جرمی و به وسیله آب سخت با سختی ۱۲۵ mg/l تا ۱۷۵ mg/l کلسیم کربنات است.

برای خواندن مقاله روی دکمه دانلود مقاله کلیک کنید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 500 out of 5)
Loading...
Spread the love