روش سالکس Salex

کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام درفرآیند تصفیه نمک با روش سالکس ( SALEX )

نمک های سولفات یکی از ناخالصی های موجود در نمک طعام هستند که بر کیفیت و طعم آن اثر می گذارند. فرآیند سالکس (SALEX)  که از روش های تصفیه سنگ نمک است که در آن از آب نمک اشباع برای شستشو و حذف ناخالصی های نمک طعام استفاده می شود. در این مطالعه پارامترهای موثر در کاهش مقدار آلودگی نمک های سولفات از نمک طعام، در روش سالکس، بررسی شده است. ابتدا آزمایش هایی روی پارامترهای اندازه ی  ذره های نمک، زمان شستشو، نسبیت حلال به وزن نمک و سختی کلسیم کربنات در آب نمک اشباع، انجام شده است. سپس اثرهای پارامترهای بالا به طور هم زمان و با مقدارهای تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با کمک روش های آماری داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همین طور با کمک آنالیز واریانس فاکتوریال اثرهای اصلی و متقابل پارامترها در محدوده مورد مطالعه بررسی شده است. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که می توان با بهینه کردن پارامترهای بالا به حداکثر حذف سولفات در نمک طعام دست یافت. بهترین حالت خرد کردن ذره ها تا ۰/۲۵ میلی متر و شستشوی آنها با آب نمک اشباع در زمان ۱۰ دقیقه و با نسبت حلال ۱۰ به ۱ حجمی جرمی و به وسیله آب سخت با سختی ۱۲۵ mg/l تا ۱۷۵ mg/l کلسیم کربنات است.

برای خواندن مقاله روی دکمه دانلود مقاله کلیک کنید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
Spread the love